Bài 1: Tam giác ABC, Góc A= 90 độ, đường cao AH. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của AB,AC. Tính góc DHE?
Bài 2: Tam giác ABc, Góc A= 90 độ, đường trung tuyến AN. Qua E kẻ đường thẳng d vuông góc với AM. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với AB,AC; chúng cắt d theo thứ tự D,E.
a, CMR: BD//CE
b, CMR: DE=BD+CE
Bài 3: Tam giác ABC cân tại A ,phân giác BD. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BD cắt BC ở E. CMR: BE=2 CD.