Cho tam giác ABC ( góc B=90 độ), BH là đường cao ứng với với cạnh huyền. Gọi M là trung điểm của HC và G là trực tâm của tam giác ABM. Từ A kẻ Ax // BC. Trên đường thẳng đó lấy một điểm P sao cho AP= 1/2 BC và nằm ở nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng chứa điểm B và bờ là đường thẳng AC. CM:
a) Tứ giác ABMP là hình bình hành.
b) MP vuông góc với BM