Cho [tex]\Delta ABC[/tex] vuông tại A có AB>AC. Kẻ đường cao AH, phân giác AD của [tex]\widehat{BAH}[/tex].
a, CM: [tex]\Delta ADC[/tex] cân
b, CM: DH.DC=BD.HC
c, Gọi M là trung điểm AB, E là giao điểm của MD, AH. CM: AD // CE