Một cái hồ hình ngũ giác đều ABCDE (có năm cạnh bằng nhau và 5 góc ở đỉnh bằng nhau). Một cái thuyền bơi trên hồ. Hỏi thuyền ở vị trí nào trong hồ để tổng các khoảng cách từ nó đến các cạnh của hồ là nhỏ nhất?