1, Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. H là trực tâm của tam giác, K là trực tâm A. CMR: HK.AK=
2, Cho tam giác ABC, O là điểm tùy ý trong tam giác. OA, OB, OC cắt BC, CA, AB tại D, E, F. CM:
a)
b)
3. Cho hình vuông ABCD cạnh là a, trên AD và CD lấy M,N sao cho góc MBN = , BM và BN cắt AC tại E,F. CM:
a) M,N,E,F cùng cách đều 1 điểm
b) MF và NE cắt nhau tại H, BH cắt MN tại I. Tính BI theo a.