: CMR trung điểm các cạnh của 1 hình thang cân là các đỉnh của 1 hình thoi.