Vận chuyển ñường ống
Các hư hỏng cho ñường ống của bồn chứa inox
lớp phủ của ống thường gây ra thiệt
hại nghiêm trọng do vậy ñường ống
cần phải ñược xử lý một cách cẩn
thận. Bất kỳ hư hỏng cho ñường ống
thường gây các ñiểm tập trung ứng
suất khi có áp suất và có khả năng
gây hỏng ñường ống tại các vị trí ñó với nắp tank inox vi sinh .

ðường ống trước khi ñược vận
chuyển ñến công trường xây lắp phải
ñược phủ hoàn chỉnh, hoặc tại nhà
máy sản xuất ống hoặc tại Công ty
phủ ống. Thường việc phủ lớp bê
tông cho ống ñược thực hiện trước khi xây lắp ñường ống và ở khoảng cách gần
so với vị trí thi công xây lắp ñường ống, để xem thêm bạn có thể truy cập valve-world.net .
Cần phải kiểm tra toàn bộ trước khi bắt ñầu bốc dỡ ống lên phương tiện vận
chuyển. Cần phải thống nhất về chi phí ñền bù cho những hư hỏng ñường ống
xảy ra trong quá trình vận chuyển trong giai ñoạn này.