Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 2 đường thằng d1: x-y-2=0; d2: x+2y-2=0. Gọi I là giao điểm của d1 d2. Viết phương trình đường thẳng d di qua M(-1;1) và cắt d1 d2 lần lượt tại A,B sao cho AB=3IB