cho tam giác ABC có đường cao BH:2x-y-1=O. Điểm N là chân đường cao hạ từ C .N(-12/5;-4/5). Phương trình tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại A:3x-4y+14=0. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C?