cho hình vuông ABCD x-y-3=0, E thuộc BC sao cho EB*ED=8,Tâm đường tròn ngọi tiếp tam giác ADE là I(1;1).tìm tọa độ các đỉnh của hv biết yA<0
:khi (34)::khi (34)::khi (34):