1/giải pt:
\sqrt[n]{3x^2-10x+26}=x^2+1
2/xác định m để pt sau có nghiệm
m(\sqrt[n]{1+x^2} -\sqrt[n]{1-x^2 +2})=2\sqrt[n]{1-x^4} +\sqrt[n]{1-x^2 }-\sqrt[n]{1-x^2}