Các bạn ơi , giải hộ mình bài toán này nhé :

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=50o . Trên tia đối AC lấy D sao cho AB=AD.
Vẽ AH vuông góc BD tại H, AK vuông góc BC tại K.
a. CM HK // BC
b. Trên tia BD lấy E sao cho BE=DC . Tính góc BEC.