cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, (AB<AC) . vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD;ACE .gọi I là giao điểm của CD và BE ; K là giao điểm của AB và DC.

a) CMR: tam giác ADC= tam giác ABE

b) chứng minh : góc DIB= 60 độ

c) gọi M và N lần lượt là trung điểm CD và DE .CMR : tam giác AMN đều

d) CMR : IA là tia phân giác của góc DIE

Chú ý: Không spam tiêu đề. Tiêu đề gồm: [Môn+lớp] + nôi dung