cho tam giac ABC co I la giao diem cac duong phan giac trong . M la trung diem BC, goc BIM =90 do, BI=2IM. Ve IK vuong goc voi AC

CMR: AB=3IK

Chú ý: Không spam tiêu đề. Tiêu đề gồm: [Môn+lớp] + nôi dung