Cho tam giác ABC. Trong tam giác lấy điểm M sao cho [tex]\angle MAC = \angle MBC[/tex] . Kẻ ME, MF lần lượt vuông góc với BC, AC. Gọi D là trung điểm AB. Chứng minh DE=DF