tìm số nguyên x để x+1/x^2+1 là số nguyên
tìm số thực x để x+3/cănx+1 là số nguyên
ai giúp vs