1 chứng minh 22...23 ( 50 chứ số 2) không là số chính phương
2 biết x thuộc N và x lớn hơn 2 tim x sao cho x(x-1) x x(x-1) = (x-2)xx(x-1)