bài viết quá hay, cảm ơn bài viết bổ ích cua bạn.{bad_smelly}{angry}{amazed}{bad_smelly}{band}{bye}{burn_joss_stick}{ah}{adore}{boss}